کد آهنگ پیشوازهای تالشی و گیلکی ایرانسل

نام آهنگ:باهاره باهاره                                  نام آهنگ:مبارک با                                          نام آهنگ:باوامان امان
کد ایرانسل:551824                                    کد ایرانسل:551823                                     کد ایرانسل:5512617

نام آهنگ:سیاه ریحون و دهوش هوا              نام آهنگ:هیار هیار گیلکی جان بندون بمدون                   نام آهنگ:یاربرن برن
کد ایرانسل:5512619                                   کد ایرانسل:5512615                                     کد ایرانسل:5512616

نام آهنگ:دستون تالشی                             نام آهنگ:بابا طاهر خوانی                                         نام آهنگ:بیکلام
کد ایرانسل:5513446                                  کد ایرانسل:5513447                                     کد ایرانسل:5512314

نام آهنگ:رعنا                                             نام آهنگ:می گیلان                                        نام آهنگ:نویهار
کد ایرانسل:2211098                                  کد ایرانسل:551863                                        کد ایرانسل:3311049

نام آهنگ:نوبهار                                          نام آهنگ:وطن بهار                                           نام آهنگ:نوروز بهار
کد ایرانسل:3311049                                 کد ایرانسل:3311048                                      کد ایرانسل:3311045

نام آهنگ:باران                                           نام آهنگ:سفر                                                  نام آهنگ:صبح عید
کد ایرانسل:551790                                  کد ایرانسل:3311047                                        کد ایرانسل:551872

نام آهنگ:اهه بگو(بیکلام)                          نام آهنگ:قاسم آبادی(رقص محلی گیلان)
کد ایرانسل:551836                                  کد ایرانسل:551838