کد آهنگ پیشوازهای تالشی و گیلکی ایرانسل

نام آهنگ:باهاره باهاره                                  نام آهنگ:مبارک با                                          نام آهنگ:باوامان امان
کد ایرانسل:۵۵۱۸۲۴                                    کد ایرانسل:۵۵۱۸۲۳                                     کد ایرانسل:۵۵۱۲۶۱۷

نام آهنگ:سیاه ریحون و دهوش هوا              نام آهنگ:هیار هیار گیلکی جان بندون بمدون                   نام آهنگ:یاربرن برن
کد ایرانسل:۵۵۱۲۶۱۹                                   کد ایرانسل:۵۵۱۲۶۱۵                                     کد ایرانسل:۵۵۱۲۶۱۶

نام آهنگ:دستون تالشی                             نام آهنگ:بابا طاهر خوانی                                         نام آهنگ:بیکلام
کد ایرانسل:۵۵۱۳۴۴۶                                  کد ایرانسل:۵۵۱۳۴۴۷                                     کد ایرانسل:۵۵۱۲۳۱۴

نام آهنگ:رعنا                                             نام آهنگ:می گیلان                                        نام آهنگ:نویهار
کد ایرانسل:۲۲۱۱۰۹۸                                  کد ایرانسل:۵۵۱۸۶۳                                        کد ایرانسل:۳۳۱۱۰۴۹

نام آهنگ:نوبهار                                          نام آهنگ:وطن بهار                                           نام آهنگ:نوروز بهار
کد ایرانسل:۳۳۱۱۰۴۹                                 کد ایرانسل:۳۳۱۱۰۴۸                                      کد ایرانسل:۳۳۱۱۰۴۵

نام آهنگ:باران                                           نام آهنگ:سفر                                                  نام آهنگ:صبح عید
کد ایرانسل:۵۵۱۷۹۰                                  کد ایرانسل:۳۳۱۱۰۴۷                                        کد ایرانسل:۵۵۱۸۷۲

نام آهنگ:اهه بگو(بیکلام)                          نام آهنگ:قاسم آبادی(رقص محلی گیلان)
کد ایرانسل:۵۵۱۸۳۶                                  کد ایرانسل:۵۵۱۸۳۸