قدیمی ترین مکان های دنیا که باید ببینید

قدیمی ترین مکان های دنیا که باید ببینید

قدیمی ترین مکان های دنیا کدامند؟ این دنیا پر است از بناها و مکان هایی که از گذشته برای ما به یادگار مانده است، یادگارهایی که گاهی به بزرگی یک شهر و گاهی به کوچکی یک مجسمه هستند. در این میان ، شهرهایی هستند که قدمت زیادی دارند و با توجه به گذشته شان، در … __construct()