گويش تالشي را بايد از جمله گويش هاي اصيل ايراني دانست که به گروه شمال غربي زبان هاي ايراني تعلق دارد و بزعم بعضي صاحب نظران زبان شناس ، زبان تالشي جزو زبان پهلوي اشکاني است .
زبان تالشي نياز به تحقيق بيشتري دارد پس از گذشت هزاران سال هنوز هم در لابه لاي جملات و عبارات آن ، واژه هايي را مي توان يافت که هر يک يادگار و نشانه اي از زبان هاي کهن ايران باستان است .
زبان تالشي ، اين يادگار ارزشمند ايران باستان ، فزون تر از هزار سال است که از يورش و هجوم زبان هاي بيگانه تازي ، ترک و مغول دور مانده و خود را به صورت گويشي اصيل محفوظ داشته است . بي شک اين زبان در گذشته هاي دور ، تنها در اين سرزمين متداول نبوده ، بلکه در بيشتر مناطق بويژه در شمال ايران گسترش داشته با اين تفاوت که در هر منطقه گويش آن ، با آوايي مخصوص تلفظ مي شده است.