در بامداد سال ۱۳۲۴ در میان کوههای سرسبز ودر جوار چشمه ساران وچمن زاران ییلاقی اولسبلنگاه ماسال از کلبه عشق پدر ومادری سلحشور وصفا دل کودکی چشم به سرزمین اهورایی تالش گشود که نامش را مجید(فرامرز )نهادند او دوران کودکی خود را دردامن طبیعت زیبا وسایه مهر پدر ومادر که عشق فرزند بهوسعت آسمان وخدا داشتند پرورش یافت .
او دوران تحصیلات ابتدایی را در مدارس ماسال با بروز نبوغ وذوق هنری وشعر در نزد معلمانش سر آمد همسالانش گردید .در درونش دنیایی از عشقها ،عشق به خدا وصالحات ،عشق به خانواده ،عشق به مردم وسرزمین تالش به موازات هم در تلاطم بود وعطش سیرآبی همه عشقش را در سرداشت .
او پس از فراغت از دوران دبیرستان ،سالها وقت خود راصرف آموختن علوم حوزوی پرداخت وبا کسب عالی ترین درجات موفق به دانشنامه علوم اسلامی گردید
او در سال ۱۳۵۱ با عشق به تربیت کودکان ونوجوانان ایران وارد آموزش وپرورش گردید وبه اقتضای مکان اولیه شغل معلمیش در آذربایجان وذوق شعری خود با استاد شهریار آشنا گردید وبا الهام از حیدر بابای شهریار ،شروع به سرودن منظومه خندیله پشت گردید ودر سال ۱۳۵۲ منظومه اش که حیدر بابای تالش شد را تمام کرد
او در کنار معلمی عطش عشقهایش را با یادگیری وآموختن یک به یک سیراب نمود ودر سالهای بعد به خوشنویسی روی آورد واز محضر استادان نامدار تلمذ نمود که بعدها خود استادان بزرگ خوشنویسی تربیت نمود
اودر انقلاب اسلامی در کنارمردم ماسال وپرچمدارشان بود وبعد از انقلاب مدتی را به عنوان شهردار ماسال خدمت نمود .اما این کار عطش عشقش را سیراب نکرد وبعد از چند ماه آن را به اهلش سپرد وخود دوباره به معلمی وساده زیستن ودنیای تعلیم وتربیت روی آورد وهزاران کودک وجوان ماسالی را آموزش زندگی در دنیای مدرن داد که هریک از آنان امروز خود مردان وزنان بزرگ واندیشمندی در جامعه تالش شده اند .
او عاقبت سراسر زندگیش در کنار معلمی به سرودن اشعار تالشی صرف نمود وبیش از چند دهه نغمه های تالشی آن مرهم درد هزاران درمند وداغدیده تالش در سراسر ایران وتالش شمالی گردید وشاعر دلها وغمها وشادی مردم تالش شد
او شعر تالشی را وشاعران جوان تالش را به همه مردم ایران معرفی نمود وامروز بسیار زیادند جوانان خوش ذوقی که با الهام از استاد فقید ادامه دهنده راهش هستند .اما دست اجل عاقبت با تحمل رنج بیماری در پایان عمر به سراغش آمد ودر ۶۶ سالگی در سال ۱۳۹۰ با توشه ای از زندگی پاک واثر گذار با یکی از آثارش بنابه وصیت خود به دیار باقی شتافت
روحش شاد ویادش گرامی